Šta znači ANALITIČAN?

» analitičan • pridev Raščlanjavan, koji raščlanjava, razglaban, koji razglaba; koji je postao putem analize, koje se osniva na analizi; analitičan sud , onaj koji se osniva na tome što se subjektu pridaje predikat koj se u njemu već nalazi, tj. sa njime je identično vezan, npr. sva su tela rasprostrta; analitična definicija, određivanje pojma pomoću njegovog najbližeg roda i njegove specifične razlike; suprotno: sintetičan.